ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.kouniabella.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (στο εξής «ιστοσελίδα»), το οποίο ανήκει στην εταιρεία Ριμπόπουλος I. Ηλίας  (στο εξής «εταιρεία») με έδρα την Αθήνα, στην οδό Ηλείας 65, με ΑΦΜ 059372361, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και πώλησης (στο εξής «όροι χρήσης») διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και κάθε φυσικού προσώπου (στο εξής «πελάτης») που επιθυμεί να κάνει χρήση της ιστοσελίδας και να πραγματοποιήσει αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής.

Για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ο πελάτης καλείται να έχει διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης γιατί με την είσοδο του στην ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και αποδεχτεί τους εν λόγω όρους.
Πριν τη χρήση της ιστοσελίδας, η εταιρεία συστήνει και ενθαρρύνει τους επισκέπτες και τους πελάτες της να διαβάσουν επιμελώς τους παρόντες όρους χρήσης και πώλησης, με ιδιαίτερη δε έμφαση σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα υπαναχώρησης και την πολιτική τιμών και πληρωμών όπως επίσης και να επισκέπτονται σε τακτά διαστήματα την παρούσα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποιήσεις στους παρόντες όρους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης δεν συμφωνεί με οποιοδήποτε από τους όρους χρήσης και τις πολιτικές, αναφορές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείται να μη χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα.
Κάθε πελάτης που αποφασίζει να προβεί σε αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα θεωρείται αυτομάτως ότι έχει ενημερωθεί και πλήρως αποδεχθεί τους όρους χρήσης ανεπιφύλακτα, όπως αυτοί θα ισχύουν την ημέρα της παραγγελίας, ακόμη κι αν αυτοί έχουν τυχόν τροποποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο της χρονικής περιόδου κατά την οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Το kouniabella.com μπορεί κατ΄ ανέλεγκτο και μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης άνευ προειδοποίησης. Οι επισκέπτες και πελάτες οφείλουν με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη να ελέγχουν συχνά τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις. Οι τυχόν τροποποιημένοι όροι χρήσης θα ισχύουν μόνο για όποιες πωλήσεις πραγματοποιούνται μετά την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις των όρων πραγματοποιούνται κατ' εκτέλεση επιταγής Νόμου ή εντολής Κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής, ενδέχεται να ισχύσουν και σε παραγγελίες που έχουν προηγηθεί. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εταιρεία θα σας έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η χρήση της ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες πελάτες ηλικίας άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, που έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα, αποκλειομένων των επαγγελματιών και λοιπών εμπόρων λιανικού εμπορίου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να διεκαπεραιώσει οποιαδήποτε παραγγελία που σαφώς θα υπερβαίνει ή θα φαίνεται να υπερβαίνει τις συνήθεις ανάγκες ενός μέσου καταναλωτή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 5 αντικείμενα από το ίδιο μοντέλο, χρώμα ή αντικείμενο).

Η πελατεία δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Η Εταιρεία συμφωνεί και αποδέχεται να παραδίδει τα προϊόντα της σε Πελάτες που κατοικούν εντός και εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Για τις χώρες εκτός γεωγραφικών συνόρων της Ελλάδας, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της τοποθεσίας "επικοινωνία" για πληροφορίες σχετικά με τα τέλη αποστολής, τις μεθόδους και τους χρόνους παράδοσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
Δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας και πραγματοποίησης αγορών έχουν μόνον όσα φυσικά πρόσωπα έχουν δημιουργήσει έναν λογαριασμού χρήσης (στο εξής "λογαριασμός") και έχουν εγγραφεί ως πελάτες. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού και την απόκτηση της ιδιότητας του πελάτη, καθ' όλη τη διάρκεια που διατηρείται αυτή η ιδιότητα, ο πελάτης δηλώνει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα πως: (1) έχει το δικαίωμα και την εξουσία να πραγματοποιεί παραγγελίες, (2) οφείλει να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης, τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τις οδηγίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα, όπως κι αν τυχόν έχουν αυτοί τροποποιηθεί και ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή, και (3) είναι και παραμένει αποκλειστικά οικονομικά υπεύθυνος για τη χρήση της ιστοσελίδας, και τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με οιαδήποτε παραγγελία υποβάλει.

Εγγραφή. Προκειμένου να εγγραφείτε ως πελάτης (sign in) και να αποκτήσετε λογαριασμό, θα σας ζητηθούν από την Εταιρεία συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως περιγράφονται στη σχετική φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, να τις επιβεβαιώνετε και να τις συντηρείτε επίκαιρες κατά πάντα καιρό και σε κάθε περίπτωση που σας ζητηθεί από την εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και περαιτέρω πληροφορίες, αν θεωρεί ότι οι πληροφορίες που έχετε υποβάλει δεν είναι αρκετές ή ικανοποιητικές. Αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε διαβάστε τον σχετικό όρο κατωτέρω.
Κατά την εγγραφή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Συμφωνείτε και είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη διαφύλαξη και τη διατήρηση του απορρήτου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που θα επιλέξετε. Για λόγους ασφαλείας, το kouniabella.com συνιστά συχνή αλλαγή του προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δύναται να υποθέτει καλόπιστα ότι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας είστε εσείς ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα να ενεργεί για λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε παράνομη χρήση του Λογαριασμού.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων στο παρόν, δεν επιτρέπεται:

  •  να παραβιάζετε με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία ή τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
  •  να παραβιάζετε τους παρόντες όρους χρήσης, το συμφωνητικό χρήσης και τις πολιτικές μας, ως αυτοί περιγράφονται στην ιστοσελίδα.
  •  να μην εκπληρώνετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, σχετικά με καταχωρηθείσες από το Λογαριασμό σας παραγγελίες.
  •  να αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία μας ή τα πνευματικά δικαιώματα και τις εμπορικές ονομασίες της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε συγκεκριμένους πελάτες ή να διαγράψει λογαριασμούς ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά βούληση, σε περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση ή έστω και απόπειρα παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας δεν θα υπάρξει καμία χρέωση στον πελάτη.

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
Η Εταιρεία σάς παρέχει μία προσωρινή άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση της Ιστοσελίδας. Η άδεια αυτή δεν σας δίνει το δικαίωμα να κατεβάσετε στο σκληρό σας δίσκο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, πέραν από το caching που κάνει αυτόματα ο browser που χρησιμοποιείτε, αλλά ούτε και σας επιτρέπει να αλλάξετε το περιεχόμενο, εκτός και αν έχετε γραπτή άδεια από την Εταιρεία. Η άδεια αυτή δεν σας επιτρέπει να πουλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε εμπορικά την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενα της, τις λίστες των προϊόντων, τις περιγραφές τους και τις τιμές τους. Απαγορεύεται επίσης ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, κάθε κατέβασμα, αποθήκευση ή αντιγραφή των πληροφοριών προς ωφέλεια κάποιου άλλου έμπορου. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων data mining, robots ή άλλων εργαλείων εξαγωγής και συλλογής δεδομένων.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα διακόψει ή υπάρχει περίπτωση να διακόψει την πρόσβαση σε αυτήν ή θα αλλοιώσει ή καταστρέψει το περιεχόμενό της. Έκαστος Πελάτης/Μέλος παραμένει υπεύθυνος για όλα τα δεδομένα που στέλνονται από τον υπολογιστή του προς την Ιστοσελίδα και υποχρεούται να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για αποστολή παράνομου, προσβλητικού, ανήθικου ή απειλητικού υλικού ή με σκοπό την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων προσώπων ή για την αποστολή υλικού που συμπεριλαμβάνει ιούς, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό υλικό, γράμματα αλυσίδας (chain letters), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή άχρηστα (spam) ηλεκτρονικά μηνύματα.

Απαγορεύεται η χρήση ψεύτικης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η χρήση ονόματος και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου ατόμου και γενικά η χρήση πληροφοριών που παραπληροφορούν σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα.

Όλο το υλικό που αποστέλλεται από Πελάτες/Μέλη στην Ιστοσελίδα (εκτός από τα δεδομένα που προστατεύονται από ιδιωτικό απόρρητο), το kouniabella.com θα τα εκλάβει ως μη εμπιστευτικό και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά της Εταιρείας και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του αποστολέα. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να βεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό που στέλνετε στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που υπάρξει απαίτηση για παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας για υλικό που έχετε στείλει στην Ιστοσελίδα , τότε αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποδείξετε ότι το υλικό σας ανήκει καθώς και να αποζημιώσετε τον ενάγοντα αν δικαιωθεί στο δικαστήριο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ
Όλο το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, κειμένων, καθώς επίσης και των σημάτων που εμφανίζονται και των ονομάτων προϊόντων, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαίκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων «περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

Ως όρος «πνευματική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνία, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή υπόδειγμα χρησιμότητας, κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητας ή δικαίωμα για κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας, πνευματικό δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα με την έννοια του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, (όπως ισχύει), εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άυλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, αναπαραγωγή, πώληση, αναδημοσίευση, εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο δίχως τη προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
Τα τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το σήμα kouniabella.com καθώς και οιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν παρέχεται από την Εταιρεία, με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιοδήποτε τρόπο που υποτιμά ή να απαξιώνει τις επιχειρήσεις μας ή την Εταιρεία. Κάθε παράνομη χρήση τερματίζει αυτόματα την προσωρινή άδεια χρήσης που έχει δοθεί από την Εταιρεία στον επισκέπτη.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Το πωλούμενο εμπόρευμα καλύπτεται από εγγύηση της εταιρείας. Η εγγύηση καλύπτει και συμπληρώνει τα κανονικά νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή. H εγγύηση ισχύει εφόσον το εμπόρευμα αγοράσθηκε απ' απευθείας από την εταιρεία μας ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη του εμπορεύματος ή βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης ή λόγω ατυχήματος, κακής χρήσης, μετατροπής του εμπορεύματος, ή χρήσης αντίθετα προς τις τεχνικές οδηγίες ή/και τους κανόνες ασφάλειας που απαιτούνται.
Η εγγύηση δεν θα ισχύει αν το εμπόρευμα έχει αποσυναρμολογηθεί ή επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο από εμάς άτομο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η τυχόν συλλογή, διαχείριση χρήση και εν γένει επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, στις διατάξεις της ελληνικής κείμενης νομοθεσίας όπως η νομοθεσία αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των διατάξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ). Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των Πελατών/Μελών από την Εταιρεία αποτελεί αποκλειστικά και μόνον η υποστήριξη και εκτέλεση των παραγγελιών των Πελατών/Μελών, λόγοι επικοινωνίας καθώς και η βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.

Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται στην Εταιρία μέσω των εντύπων που συμπληρώνουν οι Πελάτες/Μέλη ή/και υποβληθεισών ερωτήσεων και κάθε τρόπου επικοινωνίας. Ο επισκέπτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία της εταιρείας ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για λόγους προώθησης και ενημέρωσης, αρκεί να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας του kouniabella.com, όπου μπορεί να δηλώσει τη σχετική επιθυμία του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Πελατών/Μελών και μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Πελάτης/Μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους του παρόντος τμήματος οφείλει να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Οιοσδήποτε Πελάτης/Μέλος θεωρείται ότι, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των στοιχείων του για την εγγραφή του ως Πελάτης/Μέλος χορηγεί στην Εταιρεία τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής, διατηρώντας το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων του. Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Πελατών/Μελών και δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των κατωτέρω: (α) κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη/Μέλους (β) σε περίπτωση, που η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, (γ) σε περίπτωση που επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές ή επιβάλλεται από το νόμο και/ή από δικαστική απόφαση ή αν είναι στα πλαίσια ανάθεσης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης/Μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, προκειμένου να ενημερώσει, διορθώσει ή διασταυρώσει το προσωπικό του αρχείο. Εάν κάποιος Πελάτης/Μέλος επιθυμεί να διαγραφούν ή να απενεργοποιηθούν οριστικά από τη βάση δεδομένων τα παρεχόμενα, μέσω της αίτησης εγγραφής, προσωπικά στοιχεία ή να αφαιρεθεί το όνομα από τη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στον αριθμό τηλεφώνου αντίστοιχα, που βλέπετε παρακάτω:

E-Mail:
Αριθμός τηλεφώνου: 6973491643

Είναι ευθύνη έκαστου Εγγεγραμμένου Χρήστη να διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σας προτείνουμε να την διαβάσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για τον εαυτό σας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Η συναλλαγές στο kouniabella.com πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Pay Pal η οποία χρησιμοποιεί την μέχρι στιγμής ασφαλέστερη εμπορικά κωδικοποίηση. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)
Το kouniabella.com ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές και να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω δεσμών (links) σε άλλες ιστοσελίδες, καθώς και να προβάλει διαφημιστικά banners που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η διασύνδεση πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν ερευνώνται, δεν ελέγχονται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την Εταιρεία. Για αυτό και το kouniabella.com.gr δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες καθώς και την πολιτική που ακολουθείται από αυτές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτές. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συμβουλεύει οι Πελάτες να διαβάζουν προσεκτικά την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν πριν την οποιαδήποτε χρήση τους. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στο kouniabella.com, δεν σημαίνει ότι το kouniabella.com εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό η το λογισμικό του Εγγεγραμμένου Χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Περαιτέρω, στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό σκοπό, περιεχόμενο και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Πελάτη/Μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται ή αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο kouniabella.com προσφέρουμε είδη υψηλής ποιότητας τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στην περιγραφή του κάθε προϊόντος, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν ή ακούσια προέκυψαν. Παράδειγμα, μπορεί οι εικόνες που αντιστοιχούν στα προϊόντα να μην ανταποκρίνονται επακριβώς στα υφάσματα όσον αφορά στα χρώματα εξαιτίας του προγράμματος ανάγνωσης του διαδικτύου (browser) ή της οθόνης που χρησιμοποιεί ο πελάτης. Στο kouniabella.com προσπαθούμε ωστόσο, να είμαστε όσο πιο ακριβείς και λεπτομερείς γίνεται όσον αφορά στην περιγραφή των προϊόντων μας και φυσικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που κάποια περιγραφή δεν σας ικανοποίησε. Τα προϊόντα μας διατίθενται με την αυθεντική ετικέτα kounia bella.

Οι αναγραφόμενες τιμές υπόκεινται σε αλλαγή, και εκφράζονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), χωρίς να περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, τα προϊόντα τιμολογούνται με βάση τις τιμές που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας από τον Πελάτη. Η τελική τιμή της παραγγελίας, υπολογίζεται στο τέλος, αφού προστεθούν τα έξοδα αποστολής , και για τα οποία ο επισκέπτης, ενημερώνεται κατά την παραγγελία.

Τυχόν προσφορές ισχύουν μόνον κατά το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον υφίστανται διαθέσιμα τα προϊόντα. Και στην περίπτωση αυτή, κρίσιμο χρονικό σημείο είναι η υποβολή της παραγγελίας από τον Πελάτη. Υπάρχει η περίπτωση για τυχόν προσφορές να ισχύουν ειδικοί όροι. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί όροι δηλώνονται με σαφήνεια στο πλαίσιο της περιγραφής της προσφοράς και κατισχύουν των παρόντων γενικών Όρων. Στη σελίδα κάθε προϊόντος αναφέρεται αν το προϊόν είναι σε διαθεσιμότητα ή όχι. Όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα παραδίνονται άμεσα. Εάν ένα ή περισσότερα προϊόντα είναι διαθέσιμα ή όχι, ο Πελάτης ενημερώνεται κατά τη στιγμή, κατά την οποία τα επιλέγει.

Αν καταχωρηθούν δύο παραγγελίες ταυτόχρονα, για ένα μόνο προϊόν που απομένει, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον πελάτη μέσω e-mail όσο το δυνατόν συντομότερα. Εάν οιαδήποτε παραγγελία πρέπει να ακυρωθεί, διότι τα προϊόντα είναι μη διαθέσιμο (out of stock), τα σχετικά καταβληθέντα από τον Πελάτη ποσά θα επιστρέφονται άμεσα και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο περί αλλαγών και επιστροφών. Αν τυχόν το επίπεδο του stock μηδενιστεί, όπως αυτό έχει οριστεί από το kouniabella.com η επαναπαραγγελία τους εξαρτάται από το χρόνο που θα χρειαστεί ώστε το προϊόν να είναι και πάλι σε διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε για αυτό.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα προϊόντα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας έως ότου η τιμή έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τη λειτουργία αυτής, καθώς μπορεί να παρέμβουν διάφοροι παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Εταιρείας. Παρότι η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να διατηρήσει τη συνεχή λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν μπορεί να την εγγυηθεί και δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) για τη διαθεσιμότητα αυτής και τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Η Ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς οιοσδήποτε Πελάτης/Μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της Εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ
Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε οι περιγραφές των προϊόντων που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την ακρίβεια ή την εξαντλητική φύση των πληροφοριών που τίθενται στην Ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για: (α) Έλλειψη σαφήνειας, τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη, σχετικά με τις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, (β) Τυχόν ζημία που προκύπτει από δόλια επέμβαση από τρίτο πρόσωπο και συνεπάγεται τη μεταβολή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη εκτέλεση της συμβάσεως πωλήσεως, όταν οφείλεται: (α) σε εξάντληση του προϊόντος ή (β) σε ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των μέσων μεταφοράς και της επικοινωνίας ή (γ) σε καθυστέρηση ή σε λόγους εκτός ελέγχου και ευθύνης της Εταιρείας.

Η Ιστοσελίδα και η Εταιρεία δεν ευθύνονται για όποιες επιχειρηματικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένων απωλειών κερδών, τζίρου, συμβολαίων, προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, δεδομένων, καλής πίστης ή χαμένων επενδύσεων) ή για όποιες άλλες έμμεσες ή άμεσες απώλειες που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τη αποδοχή των παρόντων Όρων ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, ανεξαρτήτως αιτίας, φύσεως ή συνέπειας, που προκαλείται από πράξεις και παραλείψεις του ίδιου του Πελάτη ή οφείλονται σε αδυναμία ή μη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/ και σε εμπιστοσύνη του Πελάτη σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την Ιστοσελίδα.

Δεδομένου ότι τα προϊόντα αφορούν παιδιά, εφιστάται η προσοχή των Πελατών αναφορικά με την σωστή και σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση των προϊόντων. Ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει την Εταιρεία για οιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί λόγω μη καλής χρήσης.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την παραγγελία και αγορά προϊόντων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, ως ισχύουν κατά πάντα χρόνο έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Εάν η Εταιρεία σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, δεν κάνει χρήση ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων της, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους δεν θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τα δικαιώματά της αυτά και θα έχει δε το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτών οποτεδήποτε, εκτός και εάν έχει ρητώς παραιτηθεί αυτών προηγουμένως.

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα διαγράφεται και θα ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις.

baby-sleep-tips-kouniabella

επικοινωνία:

phone-kouniabella+30 6973 491643

Είσοδος / εγγραφη

×
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.